Formål og paragraffer

Formål og paragraffer  

Standardvedtægt for Autismeforeningen Kreds Limfjord 

 

§ 1 Navn

Autismeforeningen Kreds Limfjord[i]

§ 2 Formål

Foreningens formål er i samarbejde med Autismeforeningen og i overensstemmelse med landsforeningens formål:

 • at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder Infantil autisme og Aspergers syndrom.

§ 3

Formålet søges opfyldt ved:

 • at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører
 • at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet
 • at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF
 • at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud
 • at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov
 • at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf
 • at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne

 

§ 4 Geografisk afgrænsning

Foreningen virker indenfor grænserne af følgende kommuner: Viborg, Skive, Morsø og Thisted. Kredsforeningen henhører under Region Midtjylland

 

§ 5 Medlemmer og medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål. Kredsforeningens medlemmer er samtidigt medlemmer af Autismeforeningen. Medlemskontingentet fastsættes af Autismeforeningens repræsentantskab og opkræves af Autismeforeningen. Indmeldelse og udmeldelse sker til Autismeforeningen. Udmeldelse skal ske skriftligt.

 

§ 6 Generalforsamling

Kredsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden d. 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig motiveret ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne. På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
 4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen.
 7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant. Medlemmerne udgør kredsens medlemmer af Regionsrådet.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

 

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer samt indtil 3 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele autismespektret.

 

§ 8 Væsentlige beslutninger

Kredsforeningen kan ikke uden Landsforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på kredsforeningens vegne.

 

§ 9 Tegningsret, hæftelser og gaver

Kredsforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kassereren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes kredsforeningen af samtlige bestyrelsens medlemmer og skal indhente Autismeforeningens forudgående godkendelse af dispositionen.

For kredsforeningen hæfter alene kredsforeningens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

 

§ 10 Regnskab

Kredsforeningens regnskab er kalenderåret. Kredsforeningens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Autismeforeningens sekretariat inden den 1.april.

 

§ 11 Vedtægtsændring og opløsning

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling, med godkendelse af Autismeforeningen og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende, på en efterfølgende generalforsamling indkaldt senest tre måneder efter bestyrelsens beslutning og

Autismeforeningen’s godkendelse foreligger.

Et mindretal på minimum 1/3 af de i afstemningen deltagende kan kræve beslutningen vedrørende ændringen i vedtægten eller beslutningen om kredsforeningens opløsning afprøvet på en efterfølgende anden kredsforenings generalforsamling afholdt med mindst én måneds og højst to måneders mellemrum.

Afholdes anden generalforsamling, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

eslutning om opløsning af kredsforeningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenpunkt om kredsforeningens opløsning og med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 12 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft straks efter Autismesforeningens godkendelse af vedtægtens ordlyd.

 

[i] Tidligere Autismeforeningen, Kreds Limfjord 

  Tidligere lokalforeningen Viborg Amt